Predstavenie doby


          priemyselná revolúcia v polovici 19.storočia


          upevňujú sa kapitalistické vzťahy, založenej na „všetko prevracajúcej moci peňazí“


          s priemyselnou revolúciou je spätý i rozvoj prírodných vied

1.
        Základné pojmy


          pozitivizmus – (Auguste Comte) zdôrazňoval objektívne poznanie skutočnosti. Za skutočné pokladal iba to, čo sa dalo zmyslami overiť, skúsenosťami a experimentmi dokázať. Mal veľký vplyv na umenie a literatúru, často sa tu vyskytovali autobiografické prvky


          realizmus – snaha objektívne zobraziť skutočnosť a reálny život, ľudské vzťahy a charaktery. Človek je zobrazovaný v prostredí, v ktorom žije, nielen v zhode, ale aj v ustavičných konfliktoch. Pozornosť sa upriamuje na konkrétny všedný život, kde typickou postavou je obyčajný človek (Eugene de Rastignac)


          dominantné žánre: román, poviedka, novela


          porovnanie realizmu a romantizmu – realizmus vznikol ako reakcia na predchádzajúce umelecké smery, najmä na romantizmus. Popiera jeho estetické princípy, ale zároveň naň nadväzuje. Ak romantici videli veľkolepú minulosť, či hmlistú vidinu budúcnosti, realisti zostávajú na pôde súčasnosti


          román – charakteristický pre toto obdobie – dlhšie epické dielo zachytávajúce i väčšie časové rozpätie, ktoré dáva možnosť tvarovať postavy a nechať ich konať – realistické opisy, veľa monológov. Obyčajne veľa postáv, ktoré sa menia. Balzakovský román má i úvodné opisy na načrtnutie deja a prostredia


          nepriama charakteristika – cez skutky a konanie postavy