Kompozičné a formálne špecifiká diel

1.1.1.
    Balzac


          dlhé monológy, opisy a úvahy, ktoré ukazujú spoločnosť a morálku –


          opisy slúžia aj ako dokumentácia vtedajšej doby


          nie je členený na kapitoly – odvíja sa chronologicky s opismi minulosti


          postavy sú typizované – stelesňujú určité typy ľudí vtedajšej spoločnosti, o ktorých sa dozvedáme z ich monológov, ich opisov minulosti; menia sa, pretvárajú pod vplyvom okolia


          na začiatku v „balzakovskom“ románe vystupuje veľa postáv – ich počet sa ku koncu znižuje


          hrdinovia sú ľudia s problémami a konfliktmi vtedajšej spoločnosti – cez nich Balzac kritizuje neduhy vtedajšej spoločnosti – ukazuje bedárov, meštiakov, zlodejov, ale aj aristokraciu, grófov

1.1.2.
    Gogoľ


          2 diely rozdelené do kapitol (posledný, tretí, román spálil)


          akýsi prechod Čičikova cez peklo, nebo a očistec (podľa Danteho vzoru)


          román charakterov a mravov – dej je postavený na charakteroch, stretnutí hrdinov a ich konfliktoch, vďaka ktorým kritizuje spoločnosť – postavy: statkári, bežní ľudia, chudáci


          zdĺhavé opisy a úvahy, text sa mení na hlboký vnútorný monológ a tým sa ústrednou postavou stáva autor – niekedy sa obracia k čitateľovi


          pikareskný román – hl. postava cestuje a na tom je postavená kompozícia románu

1.1.3.
    Čechov


          krátke poviedky – na malom priestore odhaľuje veľké spoločenské problémy


          detaily v charakteristikách – i v menách (Červiakov, Oťapilov…), postavy: úradníci, policajti


          jednoduchý prostý jazyk, ktorý je stručný, ale obsahový: „Stručnosť je sestrou talentu.“


          v každej poviedke je snaha nájsť ideál